Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด ชัยภูมิ

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลภักดีชุมพล

ตัวชี้วัด  เด็ก ป.1-6 (อายุ 6-12 ปี) ได้รับบริการรักษาทางทันตกรรมร้อยละ 20 (คน) เป้าหมายเด็กนักเรียน ป.1- ป.6

เป้าหมาย :: 2,813 คน

ผลงาน :: 1,174 คน

ร้อยละ :: 41.7 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 โรงพยาบาลภักดีชุมพล 1,520 499 304.6
2 รพสต.หนองตะเคียน 115 266 43.2
3 รพสต.ถ้ำแก้ว 445 630 70.6
4 รพสต.บ้านเจียง 186 398 46.7
5 รพสต.คลองจันลา 74 230 32.2
6 รพสต.บ้านลาดชุมพล 469 487 96.3
7 รพสต.บ้านนาระยะ 206 336 61.3

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์