Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด ชัยภูมิ

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลภักดีชุมพล

ตัวชี้วัด  ประชาชนได้รับบริการร้อยละ 20(คน/ครั้ง)

เป้าหมาย :: 25,769 คน

ผลงาน :: 8,339 คน

ร้อยละ :: 32.4 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 โรงพยาบาลภักดีชุมพล 4,529 5,288 85.6
2 รพสต.หนองตะเคียน 255 2,448 10.4
3 รพสต.ถ้ำแก้ว 816 4,928 16.6
4 รพสต.บ้านเจียง 606 3,430 17.7
5 รพสต.คลองจันลา 243 1,889 12.9
6 รพสต.บ้านลาดชุมพล 1,219 4,573 26.7
7 รพสต.บ้านนาระยะ 671 3,213 20.9

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์