Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด ชัยภูมิ

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลเนินสง่า

ตัวชี้วัด  2.2 ได้รับการฝึกทักษะการแปรงฟัน (ลงมือ)

เป้าหมาย :: 983 คน

ผลงาน :: 791 คน

ร้อยละ :: 80.5 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 โรงพยาบาลเนินสง่า 751 146 514.4
2 รพสต.ตำบลหนองฉิม 194 194 100.0
3 รพสต.โกรกกุลา 96 104 92.3
4 รพสต.บ้านตาเนิน 161 178 90.4
5 รพสต.ขี้เหล็ก 76 98 77.6
6 รพสต.ตำบลกะฮาด 114 115 99.1
7 รพสต.รังงาม 115 172 66.9

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์