Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด ชัยภูมิ

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลเนินสง่า

ตัวชี้วัด  เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการ Sealant ร้อยละ 45

เป้าหมาย :: 253 คน

ผลงาน :: 116 คน

ร้อยละ :: 45.8 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 โรงพยาบาลเนินสง่า 32 45 71.1
2 รพสต.ตำบลหนองฉิม 41 51 80.4
3 รพสต.โกรกกุลา 9 36 25.0
4 รพสต.บ้านตาเนิน 1 35 2.9
5 รพสต.ขี้เหล็ก 0 14 0.0
6 รพสต.ตำบลกะฮาด 32 32 100.0
7 รพสต.รังงาม 1 40 2.5

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์