Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด ชัยภูมิ

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลเนินสง่า

ตัวชี้วัด  ประชาชนได้รับบริการร้อยละ 20(คน/ครั้ง)

เป้าหมาย :: 19,295 คน

ผลงาน :: 6,357 คน

ร้อยละ :: 32.9 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 โรงพยาบาลเนินสง่า 3,407 2,661 128.0
2 รพสต.ตำบลหนองฉิม 797 3,969 20.1
3 รพสต.โกรกกุลา 340 1,597 21.3
4 รพสต.บ้านตาเนิน 517 3,619 14.3
5 รพสต.ขี้เหล็ก 299 1,771 16.9
6 รพสต.ตำบลกะฮาด 580 2,183 26.6
7 รพสต.รังงาม 417 3,495 11.9

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์