Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด นครราชสีมา

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลค่ายสุรนารี นครราชสีมา

ตัวชี้วัด  ประชาชนได้รับบริการร้อยละ 20(คน/ครั้ง)

เป้าหมาย :: 16,645 คน

ผลงาน :: 8,260 คน

ร้อยละ :: 49.6 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี นครราชสีมา 8,260 16,645 49.6

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์