Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด นครราชสีมา

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี เมืองยาง

ตัวชี้วัด  2.2 ได้รับการฝึกทักษะการแปรงฟัน (ลงมือ)

เป้าหมาย :: 993 คน

ผลงาน :: 396 คน

ร้อยละ :: 39.9 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพ.สต.ลิ้นฟ้า 95 140 67.9
2 รพ.สต.ครบุรี 11 256 4.3
3 รพ.สต.เมืองจาก 82 205 40.0
4 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี เมืองยาง 405 274 147.8
5 รพ.สต.กระเบื้องนอก 212 245 86.5

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์