Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด นครราชสีมา

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี เมืองยาง

ตัวชี้วัด  เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการตรวจช่องปาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 87

เป้าหมาย :: 284 คน

ผลงาน :: 223 คน

ร้อยละ :: 78.5 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพ.สต.ลิ้นฟ้า 72 72 100.0
2 รพ.สต.ครบุรี 7 60 11.7
3 รพ.สต.เมืองจาก 60 63 95.2
4 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี เมืองยาง 21 23 91.3
5 รพ.สต.กระเบื้องนอก 63 66 95.5

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์