Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด นครราชสีมา

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี เมืองยาง

ตัวชี้วัด  เด็ก ป.1-6 (อายุ 6-12 ปี) ได้รับบริการรักษาทางทันตกรรมร้อยละ 20 (คน) เป้าหมายเด็กนักเรียน ป.1- ป.6

เป้าหมาย :: 2,441 คน

ผลงาน :: 1,468 คน

ร้อยละ :: 60.1 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพ.สต.ลิ้นฟ้า 590 437 135.0
2 รพ.สต.ครบุรี 90 643 14.0
3 รพ.สต.เมืองจาก 329 428 76.9
4 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี เมืองยาง 1,467 301 487.4
5 รพ.สต.กระเบื้องนอก 520 657 79.1

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์