Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด นครราชสีมา

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี เมืองยาง

ตัวชี้วัด  ประชาชนได้รับบริการร้อยละ 20(คน/ครั้ง)

เป้าหมาย :: 25,469 คน

ผลงาน :: 9,000 คน

ร้อยละ :: 35.3 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพ.สต.ลิ้นฟ้า 1,217 3,878 31.4
2 รพ.สต.ครบุรี 532 7,433 7.2
3 รพ.สต.เมืองจาก 1,248 3,494 35.7
4 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี เมืองยาง 4,454 3,164 140.8
5 รพ.สต.กระเบื้องนอก 1,549 7,500 20.7

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์