Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด นครราชสีมา

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลลำทะเมนชัย

ตัวชี้วัด  ประชาชนได้รับบริการร้อยละ 20(คน/ครั้ง)

เป้าหมาย :: 23,166 คน

ผลงาน :: 10,016 คน

ร้อยละ :: 43.2 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพ.สต.บ้านยาง 1,245 5,433 22.9
2 รพ.สต.ช่องแมว 1,104 4,558 24.2
3 รพ.สต.ดงหลบ 818 4,056 20.2
4 รพ.สต.ไพล 1,085 4,557 23.8
5 โรงพยาบาลลำทะเมนชัย 5,764 4,562 126.3

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์