Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด บุรีรัมย์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

ตัวชี้วัด  เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการ Sealant ร้อยละ 45

เป้าหมาย :: 427 คน

ผลงาน :: 296 คน

ร้อยละ :: 69.3 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพ.สต.โคกหญ้าคา ตำบลยายแย้มวัฒนา 31 52 59.6
2 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 47 75 62.7
3 รพ.สต.ยายแย้ม ตำบลยายแย้มวัฒนา 28 91 30.8
4 รพ.สต.บุไร่อ้อย ตำบลเจริญสุข 12 15 80.0
5 รพ.สต.โคกตาหึงพัฒนา ตำบลอีสานเขต 52 52 100.0
6 รพ.สต.บุตาพวง ตำบลถาวร 45 45 100.0
7 รพ.สต.ดอนไม้ไฟ ตำบลตาเป๊ก 26 27 96.3
8 รพ.สต.เจริญสุข ตำบลเจริญสุข 25 25 100.0
9 รพ.สต.ถาวร ตำบลถาวร 30 45 66.7

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์