Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด บุรีรัมย์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

ตัวชี้วัด  ประชาชนได้รับบริการร้อยละ 20(คน/ครั้ง)

เป้าหมาย :: 31,649 คน

ผลงาน :: 35,320 คน

ร้อยละ :: 111.6 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพ.สต.โคกหญ้าคา ตำบลยายแย้มวัฒนา 7,873 2,904 271.1
2 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 1,468 5,098 28.8
3 รพ.สต.ยายแย้ม ตำบลยายแย้มวัฒนา 1,582 5,067 31.2
4 รพ.สต.บุไร่อ้อย ตำบลเจริญสุข 3,704 1,943 190.6
5 รพ.สต.โคกตาหึงพัฒนา ตำบลอีสานเขต 5,542 4,116 134.6
6 รพ.สต.บุตาพวง ตำบลถาวร 2,231 1,479 150.8
7 รพ.สต.ดอนไม้ไฟ ตำบลตาเป๊ก 6,251 4,392 142.3
8 รพ.สต.เจริญสุข ตำบลเจริญสุข 4,705 3,091 152.2
9 รพ.สต.ถาวร ตำบลถาวร 1,964 3,559 55.2

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์