Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด นครราชสีมา

สถานบริการแม่ข่าย เทศบาลนครนครราชสีมา

ตัวชี้วัด  เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการตรวจช่องปาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 87

เป้าหมาย :: 145 คน

ผลงาน :: 143 คน

ร้อยละ :: 98.6 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 สวนพริกไทย 0 0 0.0
2 ทุ่งสว่าง 0 0 0.0
3 เทศบาลนครนครราชสีมา 143 145 98.6

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์