Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด นครราชสีมา

สถานบริการแม่ข่าย เทศบาลนครนครราชสีมา

ตัวชี้วัด  เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการ Sealant ร้อยละ 45

เป้าหมาย :: 145 คน

ผลงาน :: 134 คน

ร้อยละ :: 92.4 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 สวนพริกไทย 0 0 0.0
2 ทุ่งสว่าง 0 0 0.0
3 เทศบาลนครนครราชสีมา 134 145 92.4

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์