Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด นครราชสีมา

สถานบริการแม่ข่าย เทศบาลนครนครราชสีมา

ตัวชี้วัด  ประชาชนได้รับบริการร้อยละ 20(คน/ครั้ง)

เป้าหมาย :: 23,653 คน

ผลงาน :: 5,447 คน

ร้อยละ :: 23.0 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 สวนพริกไทย 1,138 7,683 14.8
2 ทุ่งสว่าง 1,178 7,201 16.4
3 เทศบาลนครนครราชสีมา 3,131 8,769 35.7

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์