Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด นครราชสีมา

สถานบริการแม่ข่าย ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 13(มะค่า)

ตัวชี้วัด  เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการตรวจช่องปาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 87

เป้าหมาย :: 718 คน

ผลงาน :: 699 คน

ร้อยละ :: 97.4 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพ.สต.บ้านพระ 52 52 100.0
2 รพ.สต.โตนด 81 81 100.0
3 รพ.สต.หนองพระลาน 17 17 100.0
4 รพ.สต.โนนฝรั่ง 59 59 100.0
5 รพ.สต.ระกาย 42 43 97.7
6 รพ.สต.หนองปลิง 99 102 97.1
7 รพ.สต.กระฉอด 55 55 100.0
8 รพ.สต.มะเริงน้อย 5 6 83.3
9 ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 13(มะค่า) 66 66 100.0
10 รพ.สต.โพนสูง 142 152 93.4
11 รพ.สต.ขนาย 33 33 100.0
12 รพ.สต.หนองไข่น้ำ 48 52 92.3

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์