Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด นครราชสีมา

สถานบริการแม่ข่าย ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 13(มะค่า)

ตัวชี้วัด  เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการ Sealant ร้อยละ 45

เป้าหมาย :: 718 คน

ผลงาน :: 490 คน

ร้อยละ :: 68.2 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพ.สต.บ้านพระ 49 52 94.2
2 รพ.สต.โตนด 46 81 56.8
3 รพ.สต.หนองพระลาน 8 17 47.1
4 รพ.สต.โนนฝรั่ง 48 59 81.4
5 รพ.สต.ระกาย 33 43 76.7
6 รพ.สต.หนองปลิง 65 102 63.7
7 รพ.สต.กระฉอด 40 55 72.7
8 รพ.สต.มะเริงน้อย 5 6 83.3
9 ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 13(มะค่า) 44 66 66.7
10 รพ.สต.โพนสูง 72 152 47.4
11 รพ.สต.ขนาย 33 33 100.0
12 รพ.สต.หนองไข่น้ำ 47 52 90.4

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์