Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด นครราชสีมา

สถานบริการแม่ข่าย ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 13(มะค่า)

ตัวชี้วัด  ประชาชนได้รับบริการร้อยละ 20(คน/ครั้ง)

เป้าหมาย :: 109,078 คน

ผลงาน :: 18,742 คน

ร้อยละ :: 17.2 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพ.สต.บ้านพระ 2,066 7,729 26.7
2 รพ.สต.โตนด 1,265 7,733 16.4
3 รพ.สต.หนองพระลาน 460 2,261 20.3
4 รพ.สต.โนนฝรั่ง 2,477 17,297 14.3
5 รพ.สต.ระกาย 1,954 13,170 14.8
6 รพ.สต.หนองปลิง 3,464 13,839 25.0
7 รพ.สต.กระฉอด 1,239 6,378 19.4
8 รพ.สต.มะเริงน้อย 573 5,405 10.6
9 ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 13(มะค่า) 1,744 9,356 18.6
10 รพ.สต.โพนสูง 1,495 8,136 18.4
11 รพ.สต.ขนาย 1,336 11,246 11.9
12 รพ.สต.หนองไข่น้ำ 669 6,528 10.2

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์