Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด นครราชสีมา

สถานบริการแม่ข่าย ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 3 วัดบูรณ์

ตัวชี้วัด  เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการตรวจช่องปาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 87

เป้าหมาย :: 888 คน

ผลงาน :: 690 คน

ร้อยละ :: 77.7 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง9 0 1 0.0
2 ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 3 วัดบูรณ์ 690 887 77.8

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์