Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด นครราชสีมา

สถานบริการแม่ข่าย ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 3 วัดบูรณ์

ตัวชี้วัด  ประชาชนได้รับบริการร้อยละ 20(คน/ครั้ง)

เป้าหมาย :: 38,913 คน

ผลงาน :: 5,971 คน

ร้อยละ :: 15.3 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง9 2,857 27,326 10.5
2 ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 3 วัดบูรณ์ 3,114 11,587 26.9

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์