Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด สุรินทร์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา

ตัวชี้วัด  2.2 ได้รับการฝึกทักษะการแปรงฟัน (ลงมือ)

เป้าหมาย :: 1,622 คน

ผลงาน :: 270 คน

ร้อยละ :: 16.6 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพสต.บ้านอำปึลตำบลบักได 3 177 1.7
2 รพสต.เฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินี 9 196 4.6
3 โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา 185 318 58.2
4 รพสต.บ้านอุโลกตำบลบักได 1 178 0.6
5 รพสต.โคกกลาง 170 305 55.7
6 รพสต.ตำบลจีกแดก 1 227 0.4
7 รพสต.ตำบลตาเมียง 101 371 27.2

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์