Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด สุรินทร์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา

ตัวชี้วัด  เด็กต่ำกว่า 3 ปี ได้รับ ฟลูออไรด์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (คน)

เป้าหมาย :: 1,622 คน

ผลงาน :: 511 คน

ร้อยละ :: 31.5 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพสต.บ้านอำปึลตำบลบักได 24 117 20.5
2 รพสต.เฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินี 28 135 20.7
3 โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา 457 211 216.6
4 รพสต.บ้านอุโลกตำบลบักได 29 132 22.0
5 รพสต.โคกกลาง 127 217 58.5
6 รพสต.ตำบลจีกแดก 61 160 38.1
7 รพสต.ตำบลตาเมียง 118 327 36.1

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์