Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด สุรินทร์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา

ตัวชี้วัด  เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการตรวจช่องปาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 87

เป้าหมาย :: 373 คน

ผลงาน :: 293 คน

ร้อยละ :: 78.6 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพสต.บ้านอำปึลตำบลบักได 21 27 77.8
2 รพสต.เฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินี 34 37 91.9
3 โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา 27 27 100.0
4 รพสต.บ้านอุโลกตำบลบักได 29 44 65.9
5 รพสต.โคกกลาง 70 75 93.3
6 รพสต.ตำบลจีกแดก 59 61 96.7
7 รพสต.ตำบลตาเมียง 53 102 52.0

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์