Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด สุรินทร์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา

ตัวชี้วัด  เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการ Sealant ร้อยละ 45

เป้าหมาย :: 373 คน

ผลงาน :: 239 คน

ร้อยละ :: 64.1 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพสต.บ้านอำปึลตำบลบักได 12 27 44.4
2 รพสต.เฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินี 2 37 5.4
3 โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา 27 27 100.0
4 รพสต.บ้านอุโลกตำบลบักได 26 44 59.1
5 รพสต.โคกกลาง 67 75 89.3
6 รพสต.ตำบลจีกแดก 59 61 96.7
7 รพสต.ตำบลตาเมียง 46 102 45.1

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์