Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด สุรินทร์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา

ตัวชี้วัด  ประชาชนได้รับบริการร้อยละ 20(คน/ครั้ง)

เป้าหมาย :: 41,176 คน

ผลงาน :: 11,054 คน

ร้อยละ :: 26.8 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพสต.บ้านอำปึลตำบลบักได 428 2,890 14.8
2 รพสต.เฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินี 2,205 5,200 42.4
3 โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา 4,622 5,490 84.2
4 รพสต.บ้านอุโลกตำบลบักได 476 4,973 9.6
5 รพสต.โคกกลาง 1,169 6,003 19.5
6 รพสต.ตำบลจีกแดก 843 5,184 16.3
7 รพสต.ตำบลตาเมียง 1,311 11,436 11.5

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์