Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด นครราชสีมา

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลพระทองคำ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ตัวชี้วัด  2.1 ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก

เป้าหมาย :: 1,754 คน

ผลงาน :: 1,164 คน

ร้อยละ :: 66.4 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพ.สต.มาบกราด 150 160 93.8
2 รพ.สต.พังเทียม 232 263 88.2
3 รพ.สต.ทัพรั้ง 578 528 109.5
4 รพ.สต.ทำนบพัฒนา 253 184 137.5
5 รพ.สต.หนองหอย 109 102 106.9
6 โรงพยาบาลพระทองคำ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 915 1,122 81.6

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์