Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด นครราชสีมา

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลพระทองคำ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ตัวชี้วัด  2.2 ได้รับการฝึกทักษะการแปรงฟัน (ลงมือ)

เป้าหมาย :: 1,754 คน

ผลงาน :: 1,164 คน

ร้อยละ :: 66.4 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพ.สต.มาบกราด 149 160 93.1
2 รพ.สต.พังเทียม 231 263 87.8
3 รพ.สต.ทัพรั้ง 611 528 115.7
4 รพ.สต.ทำนบพัฒนา 247 184 134.2
5 รพ.สต.หนองหอย 110 102 107.8
6 โรงพยาบาลพระทองคำ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 901 1,122 80.3

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์