Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด นครราชสีมา

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลพระทองคำ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ตัวชี้วัด  เด็กต่ำกว่า 3 ปี ได้รับ ฟลูออไรด์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (คน)

เป้าหมาย :: 1,754 คน

ผลงาน :: 934 คน

ร้อยละ :: 53.2 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพ.สต.มาบกราด 124 122 101.6
2 รพ.สต.พังเทียม 137 201 68.2
3 รพ.สต.ทัพรั้ง 420 355 118.3
4 รพ.สต.ทำนบพัฒนา 182 128 142.2
5 รพ.สต.หนองหอย 96 80 120.0
6 โรงพยาบาลพระทองคำ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 664 768 86.5

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์