Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด นครราชสีมา

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลพระทองคำ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ตัวชี้วัด  เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการตรวจช่องปาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 87

เป้าหมาย :: 398 คน

ผลงาน :: 389 คน

ร้อยละ :: 97.7 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพ.สต.มาบกราด 41 41 100.0
2 รพ.สต.พังเทียม 65 66 98.5
3 รพ.สต.ทัพรั้ง 157 157 100.0
4 รพ.สต.ทำนบพัฒนา 54 54 100.0
5 รพ.สต.หนองหอย 20 20 100.0
6 โรงพยาบาลพระทองคำ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 52 60 86.7

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์