Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด นครราชสีมา

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลพระทองคำ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ตัวชี้วัด  เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการ Sealant ร้อยละ 45

เป้าหมาย :: 398 คน

ผลงาน :: 295 คน

ร้อยละ :: 74.1 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพ.สต.มาบกราด 30 41 73.2
2 รพ.สต.พังเทียม 51 66 77.3
3 รพ.สต.ทัพรั้ง 147 157 93.6
4 รพ.สต.ทำนบพัฒนา 39 54 72.2
5 รพ.สต.หนองหอย 20 20 100.0
6 โรงพยาบาลพระทองคำ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 8 60 13.3

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์