Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด นครราชสีมา

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลพระทองคำ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ตัวชี้วัด  เด็ก ป.1-6 (อายุ 6-12 ปี) ได้รับบริการรักษาทางทันตกรรมร้อยละ 20 (คน) เป้าหมายเด็กนักเรียน ป.1- ป.6

เป้าหมาย :: 3,685 คน

ผลงาน :: 2,561 คน

ร้อยละ :: 69.5 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพ.สต.มาบกราด 350 410 85.4
2 รพ.สต.พังเทียม 521 693 75.2
3 รพ.สต.ทัพรั้ง 1,305 1,146 113.9
4 รพ.สต.ทำนบพัฒนา 626 345 181.4
5 รพ.สต.หนองหอย 248 229 108.3
6 โรงพยาบาลพระทองคำ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 1,740 1,679 103.6

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์