Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด นครราชสีมา

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลพระทองคำ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ตัวชี้วัด  ประชาชนได้รับบริการร้อยละ 20(คน/ครั้ง)

เป้าหมาย :: 46,048 คน

ผลงาน :: 11,459 คน

ร้อยละ :: 24.9 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพ.สต.มาบกราด 763 4,020 19.0
2 รพ.สต.พังเทียม 1,177 7,369 16.0
3 รพ.สต.ทัพรั้ง 3,053 10,431 29.3
4 รพ.สต.ทำนบพัฒนา 1,241 2,739 45.3
5 รพ.สต.หนองหอย 612 2,287 26.8
6 โรงพยาบาลพระทองคำ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 4,613 19,202 24.0

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์