Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด นครราชสีมา

สถานบริการแม่ข่าย คลินิกชุมชนอบอุ่นการเคหะเทศบาลนครนครราชสีมา

ตัวชี้วัด  เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการ Sealant ร้อยละ 45

เป้าหมาย :: 69 คน

ผลงาน :: 62 คน

ร้อยละ :: 89.9 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 คลินิกชุมชนอบอุ่นการเคหะเทศบาลนครนครราชสีมา 62 69 89.9

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์