Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด บุรีรัมย์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลแคนดง

ตัวชี้วัด  ประชาชนได้รับบริการร้อยละ 20(คน/ครั้ง)

เป้าหมาย :: 24,396 คน

ผลงาน :: 15,384 คน

ร้อยละ :: 63.1 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพ.สต.สระบัว ตำบลสระบัว 2,964 4,295 69.0
2 โรงพยาบาลแคนดง 3,785 6,410 59.0
3 รพ.สต.ป่าหนาม ตำบลดงพลอง 1,951 5,033 38.8
4 รพ.สต.หนองการะโก ตำบลแคนดง 1,062 3,149 33.7
5 รพ.สต.โคกสว่าง หมู่ที่6 หัวฝาย 5,622 5,509 102.1

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์