Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด นครราชสีมา

สถานบริการแม่ข่าย รพ.เฉลิมพระเกียรติ

ตัวชี้วัด  2.2 ได้รับการฝึกทักษะการแปรงฟัน (ลงมือ)

เป้าหมาย :: 1,291 คน

ผลงาน :: 908 คน

ร้อยละ :: 70.3 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพ.สต.มะดัน 117 128 91.4
2 รพ.สต.บ้านกรูด 39 161 24.2
3 รพ.สต.พระพุทธ 195 226 86.3
4 รพ.สต.นาตาวงษ์ 322 319 100.9
5 รพ.สต.บ้านโสง 316 322 98.1
6 รพ.เฉลิมพระเกียรติ 662 172 384.9

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์