Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด นครราชสีมา

สถานบริการแม่ข่าย รพ.เฉลิมพระเกียรติ

ตัวชี้วัด  ประชาชนได้รับบริการร้อยละ 20(คน/ครั้ง)

เป้าหมาย :: 31,676 คน

ผลงาน :: 12,664 คน

ร้อยละ :: 40.0 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพ.สต.มะดัน 2,644 3,256 81.2
2 รพ.สต.บ้านกรูด 774 4,262 18.2
3 รพ.สต.พระพุทธ 1,107 5,954 18.6
4 รพ.สต.นาตาวงษ์ 2,039 7,955 25.6
5 รพ.สต.บ้านโสง 1,296 5,929 21.9
6 รพ.เฉลิมพระเกียรติ 4,804 4,320 111.2

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์