Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด สุรินทร์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์

ตัวชี้วัด  2.2 ได้รับการฝึกทักษะการแปรงฟัน (ลงมือ)

เป้าหมาย :: 1,187 คน

ผลงาน :: 1,045 คน

ร้อยละ :: 88.0 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพสต.ตำบลบึง 65 126 51.6
2 รพสต.ตำบลเขวาสินรินทร์ 356 290 122.8
3 รพสต.ตำบลตากูก 229 242 94.6
4 รพสต.ตำบลปราสาททอง 215 194 110.8
5 รพสต.ตำบลแร่ 231 241 95.9
6 โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์ 646 110 587.3

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์