Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด สุรินทร์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์

ตัวชี้วัด  เด็กต่ำกว่า 3 ปี ได้รับ ฟลูออไรด์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (คน)

เป้าหมาย :: 1,187 คน

ผลงาน :: 951 คน

ร้อยละ :: 80.1 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพสต.ตำบลบึง 93 80 116.3
2 รพสต.ตำบลเขวาสินรินทร์ 313 205 152.7
3 รพสต.ตำบลตากูก 147 177 83.1
4 รพสต.ตำบลปราสาททอง 151 146 103.4
5 รพสต.ตำบลแร่ 147 158 93.0
6 โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์ 514 84 611.9

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์