Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด สุรินทร์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์

ตัวชี้วัด  เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการตรวจช่องปาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 87

เป้าหมาย :: 410 คน

ผลงาน :: 380 คน

ร้อยละ :: 92.7 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพสต.ตำบลบึง 38 38 100.0
2 รพสต.ตำบลเขวาสินรินทร์ 95 101 94.1
3 รพสต.ตำบลตากูก 87 87 100.0
4 รพสต.ตำบลปราสาททอง 83 84 98.8
5 รพสต.ตำบลแร่ 54 77 70.1
6 โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์ 23 23 100.0

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์