Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด สุรินทร์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์

ตัวชี้วัด  เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการ Sealant ร้อยละ 45

เป้าหมาย :: 410 คน

ผลงาน :: 216 คน

ร้อยละ :: 52.7 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพสต.ตำบลบึง 25 38 65.8
2 รพสต.ตำบลเขวาสินรินทร์ 50 101 49.5
3 รพสต.ตำบลตากูก 51 87 58.6
4 รพสต.ตำบลปราสาททอง 75 84 89.3
5 รพสต.ตำบลแร่ 1 77 1.3
6 โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์ 14 23 60.9

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์