Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด สุรินทร์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์

ตัวชี้วัด  เด็ก ป.1-6 (อายุ 6-12 ปี) ได้รับบริการรักษาทางทันตกรรมร้อยละ 20 (คน) เป้าหมายเด็กนักเรียน ป.1- ป.6

เป้าหมาย :: 3,184 คน

ผลงาน :: 1,397 คน

ร้อยละ :: 43.9 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพสต.ตำบลบึง 361 319 113.2
2 รพสต.ตำบลเขวาสินรินทร์ 903 651 138.7
3 รพสต.ตำบลตากูก 465 665 69.9
4 รพสต.ตำบลปราสาททอง 442 513 86.2
5 รพสต.ตำบลแร่ 311 671 46.3
6 โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์ 853 282 302.5

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์