Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด สุรินทร์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์

ตัวชี้วัด  ประชาชนได้รับบริการร้อยละ 20(คน/ครั้ง)

เป้าหมาย :: 27,510 คน

ผลงาน :: 9,217 คน

ร้อยละ :: 33.5 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพสต.ตำบลบึง 584 3,308 17.7
2 รพสต.ตำบลเขวาสินรินทร์ 2,189 6,090 35.9
3 รพสต.ตำบลตากูก 1,400 5,999 23.3
4 รพสต.ตำบลปราสาททอง 1,175 3,659 32.1
5 รพสต.ตำบลแร่ 894 5,996 14.9
6 โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์ 2,975 2,458 121.0

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์