Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด สุรินทร์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลศรีณรงค์

ตัวชี้วัด  2.1 ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก

เป้าหมาย :: 1,819 คน

ผลงาน :: 1,562 คน

ร้อยละ :: 85.9 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพสต.ตรวจบ้านเกาะตรวจ 167 153 109.2
2 รพสต.ตำบลศรีสุข 260 236 110.2
3 รพสต.ตำบลณรงค์ 283 200 141.5
4 รพสต.ตำบลแจนแวน 397 345 115.1
5 รพสต.ตำบลตรวจ 382 287 133.1
6 รพสต.ตำบลหนองแวง 249 266 93.6
7 โรงพยาบาลศรีณรงค์ 766 198 386.9

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์