Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด สุรินทร์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลศรีณรงค์

ตัวชี้วัด  2.2 ได้รับการฝึกทักษะการแปรงฟัน (ลงมือ)

เป้าหมาย :: 1,819 คน

ผลงาน :: 1,080 คน

ร้อยละ :: 59.4 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพสต.ตรวจบ้านเกาะตรวจ 3 153 2.0
2 รพสต.ตำบลศรีสุข 260 236 110.2
3 รพสต.ตำบลณรงค์ 261 200 130.5
4 รพสต.ตำบลแจนแวน 387 345 112.2
5 รพสต.ตำบลตรวจ 280 287 97.6
6 รพสต.ตำบลหนองแวง 44 266 16.5
7 โรงพยาบาลศรีณรงค์ 642 198 324.2

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์