Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด สุรินทร์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลศรีณรงค์

ตัวชี้วัด  เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการตรวจช่องปาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 87

เป้าหมาย :: 562 คน

ผลงาน :: 500 คน

ร้อยละ :: 89.0 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพสต.ตรวจบ้านเกาะตรวจ 50 50 100.0
2 รพสต.ตำบลศรีสุข 101 103 98.1
3 รพสต.ตำบลณรงค์ 50 68 73.5
4 รพสต.ตำบลแจนแวน 109 109 100.0
5 รพสต.ตำบลตรวจ 108 108 100.0
6 รพสต.ตำบลหนองแวง 80 83 96.4
7 โรงพยาบาลศรีณรงค์ 2 41 4.9

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์