Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด สุรินทร์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลศรีณรงค์

ตัวชี้วัด  เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการ Sealant ร้อยละ 45

เป้าหมาย :: 562 คน

ผลงาน :: 228 คน

ร้อยละ :: 40.6 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพสต.ตรวจบ้านเกาะตรวจ 11 50 22.0
2 รพสต.ตำบลศรีสุข 22 103 21.4
3 รพสต.ตำบลณรงค์ 16 68 23.5
4 รพสต.ตำบลแจนแวน 97 109 89.0
5 รพสต.ตำบลตรวจ 65 108 60.2
6 รพสต.ตำบลหนองแวง 17 83 20.5
7 โรงพยาบาลศรีณรงค์ 0 41 0.0

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์