Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด สุรินทร์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลศรีณรงค์

ตัวชี้วัด  เด็ก ป.1-6 (อายุ 6-12 ปี) ได้รับบริการรักษาทางทันตกรรมร้อยละ 20 (คน) เป้าหมายเด็กนักเรียน ป.1- ป.6

เป้าหมาย :: 4,369 คน

ผลงาน :: 2,708 คน

ร้อยละ :: 62.0 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพสต.ตรวจบ้านเกาะตรวจ 269 459 58.6
2 รพสต.ตำบลศรีสุข 204 675 30.2
3 รพสต.ตำบลณรงค์ 666 477 139.6
4 รพสต.ตำบลแจนแวน 890 790 112.7
5 รพสต.ตำบลตรวจ 828 767 108.0
6 รพสต.ตำบลหนองแวง 552 674 81.9
7 โรงพยาบาลศรีณรงค์ 957 469 204.1

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์