Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด สุรินทร์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลศรีณรงค์

ตัวชี้วัด  ประชาชนได้รับบริการร้อยละ 20(คน/ครั้ง)

เป้าหมาย :: 35,625 คน

ผลงาน :: 12,040 คน

ร้อยละ :: 33.8 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพสต.ตรวจบ้านเกาะตรวจ 502 3,190 15.7
2 รพสต.ตำบลศรีสุข 668 6,006 11.1
3 รพสต.ตำบลณรงค์ 1,467 3,889 37.7
4 รพสต.ตำบลแจนแวน 2,911 6,476 45.0
5 รพสต.ตำบลตรวจ 1,950 6,071 32.1
6 รพสต.ตำบลหนองแวง 1,312 5,875 22.3
7 โรงพยาบาลศรีณรงค์ 3,230 4,118 78.4

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์