Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด สุรินทร์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลโนนนารายณ์

ตัวชี้วัด  2.2 ได้รับการฝึกทักษะการแปรงฟัน (ลงมือ)

เป้าหมาย :: 1,189 คน

ผลงาน :: 821 คน

ร้อยละ :: 69.0 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพสต.บ้านหนองใหญ่ตำบลหนองหลวง 13 108 12.0
2 รพสต.ตำบลหนองเทพ 156 170 91.8
3 รพสต.ตำบลโนน 195 206 94.7
4 รพสต.ตำบลระเวียง 90 141 63.8
5 รพสต.ตำบลคำผง 239 202 118.3
6 โรงพยาบาลโนนนารายณ์ 424 144 294.4

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์